رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

پست کمپکت


 

مشخصات پست کمپکت

استفاده از پست کمپکت پیش ساخته بر اساس استفاده در شبکه رینگ باز زمینی بوده و به منظور قرار گرفتن پست در رینگ شبکه بایستی تابلوی فشار متوسط به صورت کمپکت دارای 2 دستگاه سکسیونر قابل قطع زیر بار و یک دستگاه سکسیونر فوزیبل برای محافظت ترانس باشد. با توجه به تراکم بار در مناطق پر ازدحام شهری و تجارب موجود به منظور تنوع زدایی، ظرفیت این پست ها 800 گیلو آمپر در نظر گرفته شده است. برای طرح های خاص مربوط به مشترکین صنعتی و تجاری با چکالی بار بالا که نیازمند استفاده از پست های اختصاصی با ظرفیت بالاتر از 800 کیلو ولت آمپر می باشد. از رله ثانویه جهت حفاظت ترانسفورماتور استفاده می شود.


رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه